Általános szerződési feltételek

I. Bevezető és általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Zsolt Lang Self-Employer (Málta, SPB 2610 Bugibba, Flat 5 Blue waters Triq Gulju) (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a www.youpi.hu weboldalon, továbbá a Szolgáltató online értékesítési rendszere révén az ÁSZF tárgya szerinti online értékesítéshez kapcsolódó társult oldalakon (a továbbiakban: Weboldalak) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a partner, úgy is, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő vagy Partner), és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató megjeleníti a Megrendelő termékeit, továbbá biztosítja a rendszerébe beérkező rendelések, illetve ajánlatkéréseknek a Megrendelő részére történő továbbítását a jelen szabályzatban foglaltak szerint. A Megrendelő saját maga adja meg és tölti fel a Szolgáltató rendszerébe a termékeire vonatkozó fotókat, adatokat és információkat, amelyeket a Szolgáltató megjelenít és melyek helyt állóságáért a Megrendelőt terheli a felelősség.

1.2. Fogalmak

Ajánlat: a Megrendelő által átadott és szolgáltató által megjelenített termékek, szolgáltatások összefoglaló megnevezése

Felhasználó: a Weboldalak azon felhasználója, látogatója, aki nem minősül Vásárlónak.

Megrendelő: Az online értékesítési rendszerben megjeleníteni kívánt termékek, szolgáltatások eladására hatályos jogszabályok értelmében jogosult személy.

Vásárló: azon személy, aki a Weboldalak használatával, így a Szolgáltató online értékesítési rendszerének használatával a Megrendelő termékeit ténylegesen megvásárolja, vásárlásra vonatkozó jogviszonyt létesít a Megrendelővel.

Weboldalak: Azon mindenkori internetes oldalak összessége, amelyek fölött a Szolgáltató saját jogon, vagy külön megállapodás alapján részben, vagy egészben rendelkezési joggal bír, és/vagy amely oldalakon az ÁSZF szerinti a Szolgáltató a szolgáltatásával összefüggésben hirdetéseket jelentethet meg.

II. A Szerződés tárgya

2.1. A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól a termékkínálatának (Ajánlatának) az ÁSZF szerint a Weboldalakon történő megjelenítését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások Szolgáltató általi elvégzését. A Megrendelő a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a Szolgáltatót azzal, hogy az ÁSZF-ben foglalt, az Ajánlat közzétételéhez, illetve a közte (Megrendelő) és a Vásárló közti szerződéshez, illetve kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységeket ellássa (pl.: ajánlatkérések, rendelések továbbítása, rendelést visszaigazoló üzenet).

2.2. A Megrendelő a Szolgáltató média ajánlatában megjelölt szolgáltatásokat rendelheti meg az ott meghatározott ellenérték fejében. A Szolgáltató a média ajánlatában foglalt, azon szolgáltatásokat nyújtja, amelyeket a Megrendelő megrendelt. A Szolgáltató alapszolgáltatásként a Megrendelő Ajánlatát jeleníti meg fix szolgáltatási díj ellenében. Az ezen kívüli további szolgáltatások nyújtásához a Megrendelő külön megrendelése szükséges, amely szolgáltatások külön díj mellett vehetők igénybe. (egyéb szolgáltatások) Az alapszolgáltatás és az egyéb szolgáltatások együttes említésük esetén: "Szolgáltatások".

III. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés, a regisztráció menete

3.1. A Megrendelőnek be kell regisztrálnia a Weboldalra, melynek során el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató a Megrendelő ezen regisztrációját e-mail útján visszaigazolja, amely során a Megrendelő részére a Weboldal Adminisztrációs Felületéhez jelszót (kódot) biztosít. A Megrendelőnek a Szolgáltatói visszaigazolást követően a regisztrációja részeként meg kell adnia a Szolgáltató által megkért a Weboldal adminisztrációs felületén kötelezőn kitöltendőnek jelölt adatokat, amely adatok megadásával a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejön a szerződés. A fenti keretek között a jogviszony létrejön az alábbi feltételek együttes és maradéktalan fennállása esetén: a regisztrációhoz szükséges adatok online kitöltése, azok e-mailben érkező, linkkel történő megerősítése, valamint a jelen ÁSZF elfogadása.

3.2. A regisztráció útján létrejövő szerződéskötés részletes folyamata: A Megrendelőnek a Szolgáltató által megkért adatok (szerződő társaság/egyéni vállalkozó számlázási neve és pontos címe, e-mail címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma, adószáma) megadása mellett be kell regisztrálnia a Weboldalra, amely adatok megadásával egy időben el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató a Megrendelő ezen regisztrációját e-mail útján visszaigazolja, amely során a Megrendelő részére a Weboldal Adminisztrációs Felületéhez jelszót (kódot) biztosít. A Szolgáltató a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. A jelszó titkosságának megőrzéséről a Megrendelő köteles gondoskodni. A Megrendelőnek a szolgáltatói visszaigazolást követően a regisztrációja részeként meg kell adnia a Szolgáltató által megkért további adatokat - mint például: pl , számlázási név, számlázási cím számlázási e-mail (postázási cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma, automatikus hívásértesítési szám, cégjegyzékszám. Egyéni Vállalkozó esetén: születési név, anyja neve, lakcím, adószám -, valamint a termékek elérhetőségét biztosító XML-t melynek minimálisan a következő adatokat kell tartalmazni: termékek neve, termékek magyar nyelvű leírása, termékek bruttó ára, termékek készlet, termék kategória, termékképek elérhetőségének url-je) amely adatok hiánytalan megadásával a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejön a szerződés.

Az online szerződés elfogadáskor (létrejöttekor) a Szolgáltató a Megrendelő IP címét és minden a jogszabályban megkövetelt azonosítási adatát tárolja, a jogviszony fennállása alatt, a jogszabályban meghatározott mértékben, határidőig és módon.

IV. A Megrendelő és a Vásárló közötti szerződés

4.1. Amennyiben a Vásárló megrendeli az online értékesítési felületen a Megrendelő termékét/szolgáltatását, úgy közöttük a Megrendelő termékeinek / szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre. A Szolgáltató, a Vásárló és a Megrendelő közötti jogviszonynak nem alanya. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen feltételek keretei között a megrendelt termék kiszállításával kapcsolatos összes tevékenység is a Megrendelőt illeti és terheli, ettől eltérő megegyezés hiányában.

V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató az ÁSZF keretei között vállalja, hogy az online értékesítési rendszere segítségével megjeleníti a Megrendelő által az Adminisztrációs Felületen a Weboldalra az ÁSZF szerint feltöltött adatok alapján a Megrendelő termékeit/szolgáltatásait, továbbá az ehhez kapcsolódóan megadott információkat. A Szolgáltató vállalja tehát, hogy az ÁSZF feltételei szerint megjeleníti a Megrendelő termékeit (alapszolgáltatás), továbbá a Megrendelő ilyen irányú megrendelése esetén egyéb szolgáltatásokat nyújt. A jelen szerződéses feltételek alapján a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő által közzétenni kért termékek közül indokolás nélkül bármely terméket visszautasítson, illetve csak a Szolgáltató által kiválasztott termékeket tegye közzé. A jelen szerződéses feltételek elfogadásával a Megrendelő ezen kikötést kifejezetten tudomásul veszi, azzal összefüggésben véleményeltérést nem közöl.

5.2. A Szolgáltató jogosult a Vásárlót saját maga is informálni arról, hogy az adott termék/szolgáltatás értékesítésének vonatkozásában a Megrendelő és a Vásárló között jön létre szerződés. Figyelemmel erre a körülményre, minden a Megrendelő és a Vásárló közötti jogviszonyból eredő jótállási, szavatossági továbbá a termék visszaküldéséből (visszaszármaztatásából) erdő és azzal kapcsolatos igény és tevékenység alanya és kötelezettje a Megrendelő.

A Szolgáltatónak a Vásárló felé fennálló tájékoztatási joga kiterjed arra is, hogy a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyból fakadó jogokról és kötelezettségekről tájékoztassa a Vásárlót. A Szolgáltató, vagy megbízottja egyebekben is jogosult kapcsolatba lépni a Vásárlóval, illetve tőle információkat kérni, feltéve, hogy a kapcsolatfelvétel a jelen ÁSZF-el, annak teljesítésével van összefüggésben.

5.3. A Szolgáltató jogosult a termék vagy szolgáltatás megvásárlását követően a Vásárlónak – az online értékesítési rendszer részét képező, az objektív vélemény írást elősegítő online kérdőív kitöltésével közölt – véleményét közzétenni (a Felhasználó, illetve a Vásárló által megfogalmazott tartalmak).

5.4. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megadott e-mail címre a saját, a Megrendelőtől különböző partnerei (harmadik személyek), illetve a Megrendelő(i) szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni

5.5. A vásárlások elősegítése érdekében a Szolgáltató jogosult saját belátása szerint a Megrendelő által az Adminisztrációs Felületen a Weboldalra feltöltött termékeket/szolgáltatásokat, illetve az ezzel kapcsolatos adatok és információk (ide értve bármely fotót, illusztrációt, szöveget is) egészét, vagy azok bármely tetszőleges részét, a Weboldalakon kívül az általa megválasztott helyen, illetve platformon, az általa meghatározott módon és tartamban a nyilvánossághoz közvetíteni, megjeleníteni, népszerűsíteni, reklámozni. A Megrendelő ezen cselekményekre, illetve felhasználásokra kifejezetten feljogosítja a Szolgáltatót, ide értve a jogi oltalomban részesülő és/vagy részesíthető megjelölések, márkanevek, ábrák, fotók, képanyagok, stb. felhasználását is a megjelenítések során. A Szolgáltató így különösen jogosult a Megrendelő termékeit, bármilyen módon (online és offline felületeken is) hirdetni, megjeleníteni. A jelen pontban foglalt keretek között (így adott esetben) a Megrendelő termékei / szolgáltatásai és Ajánlata nem kizárólag a youpi.hu, illetve a Weboldalak domain nevei alatt jelenhet meg. (Ilyen megjelenés lehet például a kereső és közösségi hálózatok rendszereiben való megjelenés). A Weboldaltól eltérő honlapok (weboldalak) tekintetében az adott megjelenésre megfelelően irányadóak az adott honlap (platform) keretén belül meghatározott feltételek, illetve szabályzatok.

5.6. A Megrendelő által a Szolgáltató részére biztosított Adminisztrációs Felületen megtekintheti az Termékeivel , illetve Termékeinek közzétételével kapcsolatos releváns információkat. A Szolgáltató az Adminisztrációs Felületen keresztül biztosítja a Megrendelőnek a vásárlásokra vonatkozó, így az elszámoláshoz kötődő információkat.

5.7. A Szolgáltató köteles az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren keresztül érkező Vásárlói vásárlásokat, ajánlatkéréseket a Megrendelő részére továbbítani. A Weboldal(ak)on elérhető adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó a Megrendelőnél vásárolhat. A Szolgáltató a vásárlás megtételét, illetve elküldését egy automatikus e-mail üzenetben igazolja vissza a Felhasználónak, aki itt már az email üzenet által Vásárlónak minősül.

5.8. A Szolgáltató a Megrendelő díjfizetési kötelezettsége megsértése esetén - eltérő vagy kifejezetten megállapodás hiányában - az esedékességet követő 2. napon az adott termékek megjelenítését, a Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan jogosult felfüggeszteni, vagy a Weboldal(ak)on megjelelő Megrendelő által feltöltött termékek/szolgáltatások vásárlási lehetőségét korlátozni. Ezen időszakban a Szolgáltató a rendszeréhez való hozzáférését a Megrendelőnek korlátozhatja A vásárlási korlátozás esetében a Megrendelő termékadatai megjelenhetnek a Weboldalakon, de a Vásárlók nem vásárolhatnak az adott termékekből. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme eléri a 30 napot, úgy a Megrendelő megjelenését a Szolgáltató véglegesen törölheti a rendszerből.

5.9. A Szolgáltató az ÁSZF-ben nevesített és/vagy hivatkozott szolgáltatásai mellett az Adminisztrációs Felület funkcionalitásain keresztül biztosítja a szolgáltatását, így egyebek mellett technikai és rendszerszintű feltételeket biztosít a Megrendelőnek a szolgáltatásával kapcsolatban.

5.10. A Szolgáltató a Weboldalak szolgáltatásaihoz kapcsolódóan és a Vásárlók kérdéseinek megválaszolása céljából ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat Szolgáltató általi működtetése nem mentesíti a Megrendelőt az ÁSZF szerinti és a jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése alól.

5.11. A Szolgáltató a szolgáltatását közvetítő szolgáltatóként nyújtja. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szerződés nyelve a magyar.

5.12. A Szolgáltatónak joga van a Megrendelő által tudomására jutott hibás adatokat javítani.

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

6.1. A Megrendelő az ÁSZF-ben foglaltak, illetve az ÁSZF szerint hivatkozottak szerint jogosult arra, hogy az Ajánlata megjelenjen és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vegye. A Megrendelő jogosult az Adminisztrációs Felületnek a Szerződés hatályára korlátozott használatára.

6.2. A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben hivatkozottak szerint ellenértéket megfizetni.

6.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása esetén a Szolgáltató előzetes (email-es, vagy postai) felszólítást követően jogosult követelését érvényesíteni, illetve erre vonatkozóan másnak megbízást adni. A Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan jogosult fizetési meghagyásos eljárást indítani a tartozásról. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nem, vagy nem szerződésszerű fizetési kötelezettsége miatt az őt megillető ellenérték megfizetésével összefüggésben tett cselekményeinek, továbbá az igényérvényesítésével kapcsolatosan keletkező valamennyi költségét (pl.: eljárási, közzétételi, közjegyzői, ügyvédi díjak) a Megrendelőre terhelhet. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Megrendelő nyilvántartásaiba betekintsen, vagy azokról hitelt érdemlő információkat kérjen abban az esetben, ha a Megrendelő nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget a fizetési kötelezettségének, illetve kétség merül fel mindezek teljesítése kapcsán. A Szolgáltató jogosult arra is, hogy a Vásárlónál informálódjon a megrendelés tényleges státuszával összefüggésben.

6.4. A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy a rendelkezésére bocsátott Adminisztrációs Felületen a Termékeire vonatkozó fotókat, adatokat, információkat a valóságnak megfelelően – a jogszabályi keretek között és harmadik személyek jogainak sérelme, vagy veszélyeztetése nélkül – feltüntetni. A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt módon megad, amely jogszabályi előírás, vagy hatósági rendelkezés okán kötelező és egyebekben is feltüntet minden olyan releváns információt, ami a Vásárló megalapozott döntéséhez szükséges.

6.5. A Megrendelő sem az Adminisztrációs Felületen, sem a Szolgáltató rendszerén keresztüli kommunikációjában, sem egyéb úton (termékek információinál, képein) nem adhat meg olyan adatokat, információkat, elérhetőségeket, amelyek a vele való kapcsolatfelvételre alkalmasak elérhetőség (telefonszám, email cím, webcímek, linkek, cím, cégnév, stb.), továbbá más módon sem ösztönözheti a Vásárlót (Felhasználót) a vele történő közvetlen kapcsolatfelvételre. Mindennek értelmében a Megrendelő az általa megjelenített termékek, illetve szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató rendszerén keresztül érkezett vásárlást kizárólag a Szolgáltató rendszerén keresztül jogosult jóváhagyni. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

6.6. A Megrendelő köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró, vagy korlátozó technikai problémákról – így különösen az internetkapcsolat tartós, vagy időszakos (várhatóan 1 munkanapot elérő, vagy azt meghaladó) hiányáról -, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, azzal, hogy az értesítés elmaradásából eredő károkat saját maga köteles viselni.

6.7. A Megrendelő Vásárlás esetén, amennyiben a megvásárolt terméket a Vásárló részére mégsem tudja biztosítani, úgy köteles a Vásárló részére helyettesítő termékként hasonló terméket ajánlani, az összes vonatkozó pluszköltség a Megrendelőt terheli.

6.8. A Megrendelő köteles minden a Szolgáltató rendszerén történő megkeresésre maximum 1 munkanapon belül reagálni. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Vásárló igényét a Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan visszautasítani és a Vásárló részére más terméket ajánlani.

6.9. "Árgarancia"; a Megrendelő KÖTELES minden termékére és szolgáltatására valamint annak minden elemére vonatkozóan bármely felületen (más szolgáltató rendszerében, és/vagy saját, vagy más weboldalán, és/vagy bármely más egyéb platformon /online és offline feltüntetett legalacsonyabb árat, illetve akciót) feltüntetni a Szolgáltató rendszerében is. Ide értve a Megrendelő által nyújtott logisztikai szolgáltatás díját is. Ezen vállalása és kötelezettsége megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy döntése szerint a megjelenés biztosítását, illetve a szolgáltatását felfüggeszteni. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa a Szolgáltatónak fizetendő ellenérték mértéke ezen vállalására is tekintettel lett az adott mértékben megállapítva, továbbá a Szolgáltató a Megrendelő ezen vállalására is tekintettel biztosítja azt a szolgáltatási spektrumot, amit a jelen ÁSZF meghatároz, ide értve az Adminisztrációs rendszer teljes funkcionalitását is.

6.10. A Megrendelő köteles a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit tiszteletben tartani, annak megfelelően eljárni. A Megrendelő ebben a körben kijelenti, hogy megfelelően tájékozott a Weboldal(ak) Felhasználási Feltételi és az Adatkezelési Tájékoztató tekintetében. Az itt hivatkozott dokumentumok elérhetőek a Weboldal(ak) láblécein keresztül. A Megrendelő a jelen ÁSZF-el összefüggésben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Weboldalakon elérhető szolgáltatásait az itt hivatkozott dokumentumokkal összhangban szolgáltatja.

6.11. A Megrendelő a Szolgáltatóval és a Szolgáltató rendszerének keretein belül a Vásárlókkal együttműködik. A Megrendelő vállalja, hogy megteszi és kifejti mindazon tevékenységet, amelyek a termékeinek/szolgáltatásainak megjelenítéséhez, illetve a Vásárlóval való szerződések létesítéséhez szükségesek.

6.12. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult "pontrendszer" útján, vagy más megfelelő módon olyan feltételrendszert meghatározni, amely a Weboldalakon megjelent Megrendelői Ajánlat, illetve az egyéb Megrendelők Ajánlatainak a "találati" sorrendjét meghatározza, illetve befolyásolja az előre meghatározott kritériumok szerint.

VII. Vásárlás menete

7.1. A Felhasználó az online értékesítési rendszert a vonatkozó szabályok és jogszabályok mellett használhatja, azon ajánlatot kérhet, vagy vásárlást kezdeményezhet.

7.2 A Megrendelő minden a Szolgáltató rendszerében leadott vásárlás esetén az alábbi elállási jogot biztosítja a Vásárlónak:

 1. A megrendelés elküldésével a Vásárló tudomásul veszi, hogy a A Vásárló és a Partner között szerződés jön létre.

 2. A Vásárló és a Partner közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet értelmében a Vásárló, az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül elállhat indoklás nélkül is a vásárlástól. A Vásárló az elállási jogát, a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 3. Az elállás tényéről, a Vásárlónak tájékoztatnia kell a Partnert, az ügyfélszolgálati telefonszámon vagy elektronikus levél formájában.

 4. Az áru visszaküldéséről a Vásárlónak kell gondoskodnia legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül. A visszaküldés a Vásárló saját költségén történik.

 5. A Partner a Vásárlónak visszajáró összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A Partner mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta. A visszatérítés során a Vásárló késedelmi kamat iránti igényt nem támaszthat, a jelen szabályzat elfogadásával ezen igényéről kifejezetten lemond.

 6. A Partner csak sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszajuttatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

 7. A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.3. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által még meg nem válaszolt ajánlatkérések, vásárlások, és más egyéb, a rendszer működéséhez szükséges információval, a Vásárlót telefonon, sms-ben, vagy bármilyen, a rendszerben rögzített kapcsolattartásra alkalmas eszköz útján megkeresni.

7.4. Amennyiben a Vásárló él a törvény által adott elállási jogával úgy, az érintett vásárlás törlésre kerül a rendszerből.

VIII. Díjak, fizetési feltételek

8.1. A Megrendelő a Szolgáltató (alap)szolgáltatásáért szolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek alapja a Megrendelő által választott szolgáltatási csomag, valamint minden teljesült rendelés után 5% jutalékot számolunk fel a havidíjon felül. A Megrendelő hibájából nem teljesült megrendelések után is kiszámlázásra kerül a jutalék. (ezek lehetnek: készlethiány, nem forgalmazza már a terméket...)

A megrendelt termék ellenértékét a Vásárló bankkártyás, vagy előre utalásos fizetési mód esetén a Szolgáltató részére egyenlíti ki a Megrendelő által kiállított számla alapján, melynek maradéktalan teljesítéséhez a Megrendelő a Szolgáltató részére pénzkezelési megbízást biztosít. A vételár beérkezését követően a Szolgáltató fizeti meg a Megrendelő részére, a pénzösszeg beérkezésének napján átutalva a Megrendelőt megillető összeget.

A megrendelt termék ellenértékét a vásárló utánvétes fizetési mód esetén a közvetlenül a Megrendelő részére egyenlíti ki a Megrendelő által kiállított számla alapján,

8.2. A Szolgáltató egyéb szolgáltatásai esetén a fizetési feltételek az alábbiak:

A Szolgáltató a szolgáltatását a teljesítést követően 2 napos fizetési határidővel számlázza ki a Megrendelő részére.

8.3. Egyéb szolgáltatások díját a média ajánlat tartalmazza.

8.4. A szolgáltatás díja a Szolgáltató számláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek. A számlázás módja: elektronikus számla. A Megrendelő, az elektronikus számlát az általa megadott e-mail címen fogadja. Abban az esetben, ha a Megrendelő írásban jelezi a Szolgáltatónak, hogy nem elektronikus számlát kér (nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz) a Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki.

8.5. A Szolgáltatót a Megrendelő szerződésszegő magatartása (különösen kapcsolatfelvételre alkalmas lehetőséget jelenít meg, vagy bármely más módon arra ösztönzi a Vásárlót, hogy vele a kapcsolatot közvetlenül vegye fel, vagy a Szolgáltató rendszerén keresztül érkezett vásárlást nem kizárólag a rendszeren keresztül hagyja jóvá) esetén – az ebből kifolyólag közölt esetleges rendkívüli felmondással egyidejűleg is – Szolgáltató 1 havi szolgáltatási díjat számolhat fel kötbérnek Megrendelő részére.

8.6. A Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles a számlát teljesíteni. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. A Szolgáltató a Megrendelő késedelmes, vagy nem fizetése esetén, az igény érvényesítésének (pl.: behajtás, fizetési meghagyás kibocsátásának kérése) minden költségét (pl:ügyvédi munkadíj,készkiadások, illeték) jogosult a Megrendelőre terhelni, aki annak megfizetésére is köteles. A késedelmi kamat megfizetése külön kiszámlázásra kerül. A Szolgáltató a fizetési határidő elmulasztása esetén a következő korlátozásokat és intézkedéseket teszi:

 1. A számlán feltüntetett fizetési határidő után 2 naptári nappal szünetelteti a Megrendelő összes termékének megjelenítését a Weboldalakon, illetve nem teszi lehetővé a felhasználók számára a termékei vásárlását. A Megrendelő termékeinek aloldala továbbra is elérhető lehet, azon a Szolgáltató jogosult releváns, alternatív ajánlatokat megjeleníteni más partnereitől.

 2. A számlán feltüntetett fizetési határidő után 30 naptári nappal a számlát átadja behajtásra az ezzel foglalkozó partnercégének.

 3. A számlán feltüntetett fizetési határidő elmulasztása miatti megjelenítési korlátozások feloldására „Újraaktiválási” díjat számlázhat ki, melynek mértéke alkalmanként: 50 000 Ft + Áfa.

IX. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme

9.1. Az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a Vásárlók / Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre is.

9.2. A fent hivatkozott keretek között a Megrendelő és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit nem hozhatják nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem. A Felek a Szerződésük révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül. Ennek értelmében, jogosulatlanul egyik Fél sem használhatja Fel a másik üzleti titkát, azt harmadik személlyel nem közölheti és nyilvánosságra sem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni az üzleti titok harmadik személyekkel szembeni védelmére.

9.3. Nem minősül üzleti titoksértésnek a Szolgáltató azon cselekménye és kommunikációja, amelyet a Szolgáltató az ÁSZF és/vagy a Weboldal Felhasználási Feltételei, illetve az Adatkezelési Tájékoztató keretei között a Vásárlóval és/vagy a Felhasználóval és/vagy a Megrendelő ajánlatának népszerűsítése, hirdetése körében folytat.

9.4. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Megrendelő által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

9.5. A Megrendelő az ÁSZF szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során – és bármilyen az Adminisztrációs Felületen végezhető tevékenységei során – köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni különös tekintettel a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartására, illetve a fogyasztóvédelmi előírásokra (szavatosságvállalások).

9.6. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által az ÁSZF szerint a felek között létrejött jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, fotóinak és információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pl. számlázás, kapcsolattartás, azonosítás) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ rendelkezései és a Megrendelő megfelelő hozzájárulása alapján. A Megrendelő a Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Szolgáltatót, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények megtétele a szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Megrendelőnek a regisztrációs oldalon megkért adatokat kell megadnia. A Megrendelő meghatározott adatokat a Weboldalon elérhető adminisztrációs felületen módosíthat, minden egyéb adatkezeléssel kapcsolatos igényét az info@buys.hu email címen kezdeményezheti. A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Megrendelő adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelésére a Szolgáltató a fentiek szerint jogosult. A Szolgáltató adatkezelésére egyebekben a Weboldalak Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak megfelelően irányadóak.

9.7. A Megrendelő a rendelés lemondása esetén a vásárlási adatokat törölni köteles. A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy a Vásárló adatait, így a Megrendelő által önállóan felvett adatokat a jogszabályi keretek között célhoz kötötten, illetve a megengedett és szükséges tartamban kezeli.

9.8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy önálló Adatkezelőnek minősül a Vásárlók átadott személyes adatainak kezelésében. (Adatvédelmi Nyilatkozatunk)

X. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése

10.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása révén a Megrendelő tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Felhasználókkal, így a Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel a Megrendelő felé. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek értelmében amennyiben a Megrendelő által feltöltött termékek vonatkozásában nem érkezik, vagy megítélése szerint nem megfelelő számú megrendelés érkezik, az nem esik a Szolgáltató terhére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a megrendelő termékeinek megjelenítéséért, illetve azok elmaradásáért, amennyiben a Megrendelő hiányosan tölti fel, illetve adja meg a termékeivel kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ASZF szabályaiba ütközik.

10.2. A Szolgáltató nem felel a Vásárló által a Megrendelőnek, vagy más 3. személynek okozott károkért, így különösen a tényleges vásárlás elmaradásáért, vagy elállásért.

10.3. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó és/vagy a Vásárló, vagy más harmadik személynek a Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ide értve a termék tényleges tulajdonságait és a Megrendelő által feltöltött adatoktól való eltérést, illetve a feltöltött adatok valóságtartalmát is. A Megrendelő felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha az Adminisztrációs felületen megadott adatok és/vagy paraméterekhez képest (amire tekintettel a Felhasználó/Vásárló megrendelést megtette, illetve a Vásárló és a Megrendelő között a kontraktus létrejött) utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. Ilyen esetekben a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Amennyiben a jelen pontban foglalt esetek ismétlődőek, úgy az azonnali felmondási jogot alapoz meg a Szolgáltató oldalán.

10.4. A Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a Szolgáltató székhelyén, vagy elektronikusan a Szolgáltató által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet.

10.5. Szavatosság

 1. A Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult.

 2. A Megrendelő szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság (illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítványok birtokában végzi), a szolgáltatása, értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF, illetve a szerződés szerint teljesíti.

 3. A Megrendelő szavatol azért hogy az általa közölt, feltöltött adatok, információk, és azok bármely része a valóságnak megfelelnek (együttesen: a Megrendelő Ajánlata/Hirdetése/Reklámja), nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Megrendelő szolgáltatására is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, az Ajánlatban közölt információk helyt állóságáért kizárólag őt terheli felelősség. A Megrendelő a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárért közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Megrendelő bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

XI. A szerződés módosítása, megszűnése

11.1. A jelen Szerződés - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Szerződés legrövidebb időtartama 1 munkanap lehet.

11.2. A Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel elállással. A rendes felmondás 1 munkanapos határidő megtartásával gyakorolható. A rendes felmondás nem gyakorolható a felek közötti szerződés létrejöttével azonos napon. A felmondási jog nem korlátozza a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben foglaltak szerint a megjelenítések felfüggesztésére vonatkozó jogosultságát. A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok a felek által kapcsolattartásra megadott e-mail útján is megtehetőek. A Szolgáltató a Megrendelő joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, ami a Megrendelő által megadott e-mail címről érkezik.

11.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF-ben foglalt szavatosságvállalás és/vagy kötelezettség lényeges megsértése. Az azonnali hatályú felmondást megalapozza a lényeges kötelezettségszegése egyszeri megsértése is.

11.4. A szerződés bármely okból való megszűnését követően a Felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni.

XII. Vegyes rendelkezések

12.1. A Partner tudomásul veszi, hogy a Weboldalak szolgáltatásait a Felhasználó a Weboldal(ak) Felhasználási Feltételei szerint veheti igénybe. A Felhasználó és/vagy a Vásárló;.

 1. az Ajánlatokat megismertetheti másokkal az ismert közösségi oldalakon, vagy elküldheti bármilyen formában barátainak, ismerőseinek

 2. írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket tehet a Megrendelő szolgáltatásával kapcsolatban is (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak).

12.2. A Partner Ajánlatának közzététele Hirdetésnek, Reklámozásnak minősül. Ahol az ÁSZF, a Megrendelő, illetve a kapcsolódó dokumentumok Ajánlatot nevesítenek, az Ajánlat alatt megfelelően érteni kell a Hirdetés/Reklám fogalmát is.

12.3. A Szolgáltató megtagadhatja az Ajánlat közzétételét, vagy bármikor törölheti a már megjelent Ajánlatot (ide értve a közzététel felfüggesztését is), ha Megrendelő jelentős mértékben megsérti az ÁSZF rendelkezését és/vagy az Ajánlat:

 1. jogszabályba ütközik; - nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen, sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét; a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a Weboldal, vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes

 2. a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti, technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, vagy nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a Felhasználói/Vásárlói döntés(én)ek megalapozott meghozatalához szükségesek (pl.: ár, a termékek releváns paraméterei);

 3. azzal szemben hatóság kifogást emelt;

 4. jelen ÁSZF valamely rendelkezését jelentősen megsérti.

 5. fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, illetve kötelezheti a Megrendelőt az okozott károk megtérítésére.

12.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel és harmadik személyekkel szemben nem felel az Ajánlatnak a Megrendelő érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF és/vagy a Megrendelővel kötött Szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az ahhoz való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely igényért. A jelen rendelkezés irányadó a közzététel megtagadására is.

12.5. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Hirdetéseket (Ajánlatokat) a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja.

12.6. A Weboldal egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma).

12.7. A Szolgáltató a Weboldalak, illetve azok útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja ("AS IS"), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás, kimaradás, vagy bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

12.8. A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

12.9. A Szolgáltató egyoldalú joga, hogy a Megrendelővel azonos tevékenységet folytató, illetve a Megrendelő szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan szerződjön a Megrendelőn kívüli más személyekkel (Megrendelőkkel).

12.10. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét és/vagy a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, javítása nem minősül az ÁSZF módosításának.

12.11 A Felek a jelen szerződés feltételei között megállapodnak abban, illetve a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen jogviszony keretein belül, illetve abból eredően nem jogosult a vásárló adatait saját címlistájára felvenni, azt kizárólag az adott rendelés kapcsán felmerült ügyek intézésének céljából használhatja (célhoz kötöttség, kizárólag a rendelés idejére (időbeliség).

XIII. Szerzői jogok

13.1. A Szolgáltató online értékesítő rendszerében megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a honlapon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel, vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után. Minden elérhető fotót, videót, grafikát és egyéb anyagokat) – eltérő megjelölés hiányában – Szolgáltató a Megrendelő szellemi alkotásaként kezeli. A Megrendelő a feltöltéssel szavatolja, hogy a tartalom feltöltésére és annak nyilvánosságra hozatalára jogosult, az harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, mely nyilatkozatának valótlansága esetén kártérítési felelősséggel tartozik. A Megrendelő jelen szavatosságvállalása kiterjed arra is, hogy az itt hivatkozottak szerint az általa feltöltött bármely tartalmat és megjelölést a Szolgáltató az 5.5 pont szerint felhasználhatja és megjelenítheti, illetve megjeleníttetheti.

XIV. Záró rendelkezések

14.1. A Felek a vitás kérdéseket tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budapesti Járásbíróság illetékességét kötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a felek a Budapesti Törvényszék illetékességét kötik ki.

14.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

14.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás módjaként a Szolgáltató jogosult részére telefonos szöveges üzenet megküldésére, melyet a Szolgáltatótól származó közlésnek fogad el.

  1. A jelen ÁSZF 2018.10.01-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a www.youpi.hu/ weboldalon, illetve a Weboldalakon. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a https://youpi.hu//index.php?dispatch=companies.apply_for_vendor weboldalon, illetve a Weboldalakon közzétételre kerül, illetve a Megrendelő számára a hozzáférés mindenkor biztosított.

   2018. október. 01

A Szolgáltató adatai:

Cégnév / Név:

Zsolt Lang Self-Employer

Cím:

Málta, SPB 2610 Bugibba, Flat 5 Blue waters Triq Gulju

Telefon:

+36-20/2826609

E-mail:

info [kukac] buys.hu

Áruház neve:

YOUPI Shop

Adószám:

MT23432706

EU adószám:

MT23432706

Nyilvántartási szám:

N794/2016

Működési engedély száma:

N794/2016 

Hírlevél feliratkozás

Ne maradjon le akcióinkról!

Powered by Hungryweb.