Adatvédelmi nyilatkozat

Hatályos: 2018.05.24. napjától visszavonásig

Zsolt Lang Self-Employer

Az Zsolt Lang Self-Employer (továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. A Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a https://youpi.hu/ oldal látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Jelen Adatkezelési Szabályzat a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weblap működésével és a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató tájékoztatást.

I. Adatkezelő, adatfeldolgozó

 1. Weblap Szolgáltatásai
  Adatkezelő:
  Zsolt Lang Self-Employed
  Cím: Málta SPB 2610 Bugibba, Flat 5 Blue waters Triq Gulju
  Adószám: MT23432706
  Nyilvántartási szám: N794/2016
  Működési engedély szám: N794/2016
  Ügyfélszolgálat:
  E-mail: info@buys.hu
  Telefon: +36 20 282 6609

 2. A Szolgáltató Weblapján és társult oldalain termékeket értékesítő Partnerek önálló adatkezelőként járnak el a vásárlás/érdeklődés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában. A rendszer alapjául fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében a Szolgáltató adatfeldolgozóként a Magyar Hosting Kft -t (Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.), veszi igénybe.

 3. Továbbá a Szolgáltató adatfeldolgozóként a PayPal Corp. szolgáltató igénybe veszi.

 4. A Zsolt Lang Self-Employer adatvédelmi tisztviselője: Tekintettel arra, hogy a GDPR Rendelet 37. Cikkében foglalt kötelező eset - érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelése – fennáll, adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 2018.05.24. napján sor került. Adatkezelő ezúton is tájékoztatja Érintetteket, hogy amennyiben Adatkezelőnél adatvédelmi szempontból aggályos eljárást, incidenst, vagy más olyan körülményt észlel mely egyébként jogszerűsége és/vagy technikai, szervezési szempontból kifogásolható, vagy legalábbis kivizsgálása indokolt, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést, veheti fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel:

 5. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:
  Zsolt Lang 
  cím: Málta SPB 2610 Bugibba, Flat 5 Blue waters Triq Gulju.
  tel: +36 20 282 6609
  email: info@buys.hu

II. Fogalmak

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945 értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni .

Az Info törvény értelmében:

 1. Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

 2. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

 3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

 4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép, hang) rögzítése

 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

 7. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

 9. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

 10. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

 11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi

 13. Rendszer: az Adatkezelő gépi feldolgozását működtető technikai megoldások összessége (továbbiakban: „Rendszer”) Egyebekben pedig jelen Szabályzat fogalmai alatt az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatok szerinti tartalmat kell érteni.

III. Adatkezelés elve, forrása, adatfelvétel módja

 1. Az adatkezelés elvei: Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni. A kezelt személyes adatok körének tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 2. Önkéntes hozzájárulás: Az Adatkezelő a természetes személyek, Érintettek e Szabályzatban foglalt személyes adatait a felek közötti reálaktuson (önkéntes hozzájárulás) alapuló megállapodás teljesítése kapcsán az Érintettek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján, illetve ha vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján kezeli. Tekintettel, hogy az egyes személyes adatok minden esetben Érintett önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásával kerülnek Adatkezelő adatkezelésébe, azon Érintettek személyes adatai esetében, ahol az Érintett személye és a vonatkozó személyes adatot szolgáltató személye nem azonos, az Érintett felel a személyes adatok valódiságáért és kezelhetőségéért; kivéve, ha Adatkezelő esetleges rosszhiszeműsége ezen felelősséget ki nem zárná.

 3. Adatkezelés forrása: A kezelt adat közvetlenül az Érintettől kerül felvételre.

 4. Az Adatkezelő jelen Szabályzatba foglalt személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, így különösen az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. § (5) bekezdése alapján a természetes személy Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően, illetve ha vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll az Infotv. 6. (1) bekezdése, továbbá a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján kezeli.

 5. Tehát az Adatkezelő a GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdése

  • „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy, vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” –

  • „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges” – ,

  • „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges” –

  • „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek” –

  pontjai szerint jogszerűen kezel adatokat

 6. Az adatfelvétel módja: Az Érintettek jelen Szabályzat szerinti adatait, minden esetben az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján Adatkezelő közvetlenül Érintettől személyesen vagy Weblapján és társult oldalain keresztül kapja, szerzi. A megadott személyes adatok valódiságáért minden esetben az Érintett felel. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. Érintettek minden olyan szerződés megkötésével, amelyre Adatkezelő szabályzatának tárgyi hatálya kiterjed, kifejezetten a jelen Szabályzatot is elfogadják.

IV. Adatkezelés jogalapja

 1. A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

 2. A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl vásárlás, érdeklődés) annak kezdeményezésével adja meg.

 3. A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonható az Adatkezelőtől. A Felhasználó a hozzájárulást egyes szolgáltatások igénybevétele pl.(vásárlás, érdeklődés) során külön jelölőnégyzet kipipálásával is megadhatja.

 4. A nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

 5. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 6. A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

 7. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

V. Kezelt adatok köre

 1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

 2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

 3. Vásárlás: Az online vásárlás során kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), megvásárolt termékek listája

 4. Termék és/vagy Partner Véleményezése: Vásárlás esetén, egy anonim módon is kitölthető kérdőívet küld a Szolgáltató, melyben lehetőség van véleményezni a terméket és/vagy Partnert. A Felhasználó által hozzáférhetővé tett termék vélemények bárki számára nyilvánosan hozzáférhetőek.

 5. Marketing megkeresések: A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés során az Zsolt Lang Self-Employer által kezelt adatok: Felhasználó vezeték- és keresztneve, email címe, illetve minden a felhasználó által a weboldalon, vagy valamely promócióban megadott adat. vásárlási szokásai, felhasználói viselkedése.

VI. Adatkezelés célja

 1. A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Érintetteknek az Adatkezelő által kezelt adatainak körét, az adatkezelés módját, célját és jogalapját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza az Érintettek adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

 2. A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Weblap Szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; Felhasználó adatainak vásárlási célú továbbítása, a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a termék megrendelésének állapotához kapcsolódó rendszerüzenet küldés; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; Felhasználói Tartalmak (pl. termék vélemények) közzétételéhez tárhely biztosítása; a Weblap szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása; termékek keresése, releváns termék megtalálása és megrendelés megkönnyítése; a visszaélések elkerülése; a számviteli kötelezettségek teljesítése; a Partnerek felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.

 3. Hozzájárulás alapján a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából is felhasználhatja. (például: hírlevél, e-DM, SMS küldés, Viber üzenetküldés)

 4. A következő adatokat (felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, város, utca, házszám, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám), amennyiben a vásárlás a Weblapon bank kártyával történt az Zsolt Lang Self-Employer. az adatokat továbbítja a B-Payment Szolgáltató Zrt.-nek (Cím: Budapest, Váci út 4, 1132), mint önálló adatkezelőnek. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a rendelés végrehajtása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi célokból, körben és arányban kezelheti:

 

Adatkezelés célja

Műveletek, folyamatleírás

Várható időtartam

Személyes adatok - köre, fajtája, kategóriái

1.

Hírlevélküldés

Marketing tartalmú email megkeresések. Vásárlással kapcsolatos tájékoztatás küldése.

Visszavonásig

Név, email cím

2.

Telefonos üzenetküldés

A Vásárlás folyamatában a Vásárló értesítése a rendelés esetleges problémáiról, sikerességéről, hol jár a csomagja, stb.

Visszavonásig

Név, telefonszám

3.

Online vásárlás, fizetés

A Vásárló rendelésekor online fizetést választva a vásárlásának adatait tárolni szükséges.

8 évig tároljuk

Név, cím, bankszámlaszám

4.

Ügyfélszolgálati ügyintézés (email, telefon)

A rendeléssel kapcsolatos kérdés, panasz, ügyintézés, garanciális ügyintézés

Ügyintézés után 2 évvel töröljük

levelezés, telefonbeszélgetés

5.

Vélemény írása

A vásárló a rendelése során a Termékről, és/vagy a Partnerről véleményt tud írni, melyet a Szolgáltató megjelenít

A véleményeket folyamatosan tároljuk és elérhetővé tesszük (keresztnév + település jelenik meg)

Név, email, a vásárlás célszemélyéhez relációja

6.

Elektronikus számla

A Vásárló rendelésekor online fizetést választva a vásárlásának adatait tárolni szükséges.

8 évig tároljuk

Név, cím

7.

Csomag kézbesítés

A rendelés kiszállításához a futárszolgálatnak szüksége van a Vásárló adataira.

Visszavonásig

Név, cím, telefonszám, email cím

8.

Vélemény írása (vásárlás nélkül)

A látogató a Termékről, és/vagy a Partnerről véleményt tud írni, melyet a Szolgáltató megjelenít

A véleményeket folyamatosan tároljuk és elérhetővé tesszük (keresztnév + település jelenik meg)

Név, email cím

9.

Vélemény írása (a Szolgáltatóról)

A látogató a Szolgáltatóról, a látogatás élményéről véleményt tud írni, melyet a Szolgáltató megjelenít a weboldalán.

A véleményeket folyamatosan tároljuk és elérhetővé tesszük (keresztnév + település jelenik meg)

Név, email cím

VII. Adatvédelmi jogszabályok

A Szabályzat szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró jogszabályok:

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR Rendelet”) Magyarország Alaptörvénye

 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk’)

 3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (így különösen 13/A.-13/B.§-ai

 4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

VIII. Adattovábbítás

 1. Vásárlás, Ajánlatkérés: Ajánlatkérés, vásárlás esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg továbbítja az ajánlatkérő, felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, és megjegyzését, valamint a választott fizetőeszközt/fizetési módot a választott termékeket Partner felé ajánlat küldése, vagy

 2. Érdeklődés, Ajánlatkérés esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az érdeklődéssel egyidejűleg továbbítja az érdeklődő Felhasználó személyes adatait részben, vagy egészben (név, email cím, telefonszám, cím) és megjegyzését, valamint a választott fizetési módot/fizetési eszközt a terméket kínáló Partner felé ajánlat küldése céljából. Vásárlás esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a vásárló Felhasználó személyes adatait részben vagy egészben (név, email cím, telefonszám, cím) és megjegyzését, valamint egyéb vásárlási adatait (kedvezmény, választott fizetési mód / fizetőeszköz, stb.) a terméket kínáló Partner felé a vásárlás teljesítése céljából. A Szolgáltató azt követően továbbítja a Felhasználó vásárlás során megadott adatait a terméket kínáló Partner felé, miután a Partner visszajelzett, hogy a vásárlást teljesíteni tudja. Vásárlás esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az utalvány megrendelésével egyidejűleg továbbítja a vásárló Felhasználó személyes adatait részben, vagy egészben (név, email cím, telefonszám, cím) és megjegyzését, valamint egyéb rendelési adatait (termékek neve, mérete, súlya, fizetési mód/fizetőeszköz, stb.) a termék kiszállítását végző Partner felé a vásárlás kiszállítása, nyomonkövetése és Termékek elküldése céljából.

 3. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé

 4. Adatkezelő adatokat előbbieken túl kizárólag vele szerződéses kapcsolatban álló társadatkezelőinek és/vagy adatfeldolgozóinak, ezen belül is kizárólag olyanoknak ad át, akiket az Érintett vonatkozásában szerződéses kötelezettség terhel; ennek megfelelően Adatkezelő kizárólag jelen Szabályzatban megjelölt célok teljesítése érdekében és mértékéig ad át adatot harmadik személynek. Ezen adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az Érintettet nem hozhatja.

 5. Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy az Érintettek személyes adatait külföldre (Európai Unión kívülre, nem EGT-államba) nem továbbítja, kivéve Érintett kifejezett jóváhagyása esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek szerint, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával.

IX. Adatkezelés időtartama

 1. Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok: A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett vásárlási és ajánlatkérési személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

 2. Megkeresés céljából kezelt adatok: A Szolgáltató a hozzájárulás X.3. pont szerinti visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából. A Weblap egyes Szolgáltatásainak megszűnése, valamely nyereményjáték lezárulta, illetve Facebook alkalmazás törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl: hírlevél, e-DM, stb.) – külön-külön szükséges visszavonni a Felhasználónak.

 3. Ügyfélszolgálat: A Szolgáltató az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 24 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

 4. Összefoglalva: Az Adatkezelés időtartama az adatkezelési céloknál feltüntetett időtartamokig, de

  • Főszabályként az adatkezelés céljának megvalósulásáig.

  • Jogviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan ezek megszűnéséig.

  • Egyebekben a vonatkozó jogszabály(ok) által előírt időtartamig.

  • Végül pedig az Érintett jóváhagyásának visszavonásáig és/vagy az arra okot adó körülmény elérni kívánt cél megszűnéséig, meghiúsulásáig

  van érvényben.

X. Adatok módosítása, törlése, zárolása; tiltakozási jog az adatkezelés ellen; téjékoztatás

 1. A vásárlás során megadott adatok módosítását a Felhasználó a Szolgáltató felé tudja jelezni az ügyfélszolgálati info@buys.hu e-mail címen. Amennyiben a Felhasználó adatmódosítási szándékát a Szolgáltató felé jelzi az ügyfélszolgálati email címen, vagy telefonszámon a Szolgáltató továbbítja kérését a Partner felé.

 2. A Szolgáltató a termék véleményeit a Szolgáltatás működtetése érdekében az értékelt Partnerrel (Termékkel) fennálló jogviszonyig folyamatosan tárolja és elérhetővé teszi (megadott keresztnév és városnév), az érintett info@buys.hu email címre írt kérelmére azonban név nélkül, csak az értékelő településének megjelölésével teszi elérhetővé. A Szolgáltató fenntartja az vélemények saját megfontolásból történő részleges törlésének, eltávolításának és visszautasításának jogát.

 3. A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. Zsolt Lang Self-Employer. Hírlevél, e-DM) az elektronikus levél alján található link útján, vagy az info@buys.hu email címen vagy az Zsolt Lang Self-Employer cím: Málta, SPB 2610 Bugibba, Flat 5 Blue waters Triq Gulju. mondható vissza adatkezelő vonatkozásában.

 4. A Felhasználó a fentiektől eltérő esetekben – az ún. kötelező adatkezelés kivételével – a info@buys.hu email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően a Szolgáltató a VI. pont táblázata szerint a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

 5. Az Érintett az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, így különösen

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 6. Az Érintett az info@buys.hu ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 7. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A vizsgálat idejére, de legfeljebb öt (5) napra az Adatkezelő az adatkezelést felfüggeszti. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.

 8. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, a Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 9. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a Weblap szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@buys.hu email címen. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

 10. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

 11. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését jelen Szabályzata alapján, így különösen a fent megadott elérhetőségek útján.

 12. Az Érintett e-mailben benyújtott kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen – költségtérítést Adatkezelő csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel – megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

 13. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri – ez esetben legfeljebb öt (5) munkanapon belül –, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 14. Amennyiben az Érintett jogellenesen vagy megtévesztő módon használ személyes adatot, vagy az Érintett bűncselekményt valósít meg, akkor az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen módon történő felhasználás esetén a vonatkozó adatokat megőrizhesse az esetleges peres és nem peres eljárásban felhasználható bizonyítás végett az eljárás lezárultáig. Utóbbi megfelelően alkalmazandó azon esetre is, amennyiben Érintett személyes adatok törlését Adatkezelő jogos követelése érvényesíthetőségének meghiúsítása, de legalábbis megnehezítése végett kérte.

 15. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

 16. Érintettek tájékoztatása mellőzhető/elutasítható vagy korlátozható az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott – Infotv. 9. § (1) bekezdésében, vagy a 19. §-ában meghatározott okokból és részletes indoklással – rendelkezésekre figyelemmel akkor, ha

  • az érintett már rendelkezik az információkkal;

  • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben a tájékoztatási kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

  • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

  • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 17. Egyebekben az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • A személyes adatok másolata (további példányokért ktsg.)

  • Az adatkezelés céljai

  • Az adatok kategóriái

  • Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok

  • Adatátvételnél a forrásra vonatkozó információk

  • Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják

  • Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák

  • A tárolás időtartama, annak szempontjai

  • Az érintett jogai

  • Hatósághoz fordulás joga

 18. A hozzáférés jog gyakorlás módja: Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 19. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az adatot, és azt törölni köteles akképp, hogy az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket, a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán. Érintett a törlés és az elfeledtetés jogával nem élhet, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, közérdekből a népegészségügy területén, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, jogi igények érvényesítéséhez

 20. Az Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát

  • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését

  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

  • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az Adatkezelő még vizsgálódik.

 21. Értesítési kötelezettség: Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, akivel az adatokat közölték. Kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 22. Az adathordozhatóság: Az Érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni:

  • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

  • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani

  • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz –

  • ha ez technikailag megvalósítható

  kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

 23. Jogérvényesítési lehetőségek: Az Érintettek jogaik megsértése esetén az Adatkezelő elleni jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatkezelő mindenkor érvényes és hatályos általános szerződési feletételi szerinti választottbíróság előtt gyakorolhatják, valamint az Infotv. és vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

XI. Igényérvényesítés

 1. A korábban a Szolgáltató részére megadott email címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

 2. Amennyiben a Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

 3. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának az info@buys.hu ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 2. Bármilyen az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel és észrevétellel közvetlenül az Adatkezelő is megkereshető az alábbi e-mail címen: info@buys.hu

XIII. Adatbiztonság, adatkezelés biztonsága

 1. A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

 2. A Szolgáltató Magyarország területén, a Magyar Hosting Kft (mint önálló adatkezelő. Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-86703/2015) szervertermében XIII. kerület 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. adatközpontban 24 órás őrzéssel és biztonsági kamerával védett székhelyén tárolja a Felhasználók személyes adatait. Ahol az adatkezelést Adatkezelő maga végzi. Az adatok kezelése fizikailag itt történik, az Érintettek adatai itt kerülnek tárolásra.

 3. Adatkezelő az Infotv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintettek adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 4. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő rendszeré(ei)nek működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a Rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a Rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy az ellen tiltakozik, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye - nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve - nem lesz beazonosítható.

 5. Amennyiben ilyenre sor kerül, az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink titoktartási nyilatkozatot tettek. Egyúttal az Adatkezelő munkatársai külön is kötelesek és munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 6. Adatkezelő mindenkori döntési kompetenciával rendelkező vezető tisztségviselője az Adatkezelő sajátosságainak figyelembevételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

XIV. Naplózási adatok

A Weblap használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes konverziós események (pl. regisztráció, vásárlás, Hírlevél és e-DM feliratkozás, nyereményjáték regisztráció ) ideje, a látogató IP címe, valamint a megtekintett oldal címe. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, valamint a Weblap szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal.

XV. Cookie (süti)

A Szolgáltató a Weblapján és társult oldalain „cookie”-kat (sütik) használ, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson látogatóinak részére. A testreszabott kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében böngésző cookie tárolja törlésig a megtekintett terméket, a legutolsó oldalra lépés időpontját, a chat funckióban való azonosítást, a kosárba helyezett termékeket, hírlevél (popup) felugró ablak bezárását. A böngésző cookie alkalmazása a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható, ebben az esetben azonban a Felhasználó nem fogja tudni ezt a kényelmi funkciót használni.

XVI. Külső közvetítő szolgáltatók

 1. A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. Instagaram, Twitter, Facebook, Pinterest, stb.) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A Szolgáltatások keretében beágyazott, de külső szolgáltató által fenntartott szolgáltatások vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás üzemeltetője jár el adatkezelőként.

 2. Szolgáltató Zsolt Lang Self-Employer. youpi.hu Facebook oldalán elérhető alkalmazások telepítése esetén a telepítés során a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Amennyiben valamely Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, az Adatkezelési Tájékoztató megfelelően irányadó a Szolgáltató adatkezelésére, egyebekben a Facebook szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a Facebook adatvédelmi irányelvei irányadók. Az alkalmazások törlése a Facebook felhasználói beállítások között az alkalmazás menüpontban kezdeményezhető. A Szolgáltató Zsolt Lang Self-Employer. youpi.hu Facebook oldalán elérhető nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg. A Szolgáltató valamely Facebook alkalmazásának törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

XVII. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

 1. A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

 2. A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

XVIII. Adatkezelési Szabályzat módosítása

 1. Az adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó a belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően a Felhasználó beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 2. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának lehetősége: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa. Az új Szabályzatot a youpi.hu domain-címen található (https://youpi.hu/privacy-policy) honlapon közzéteszi.

 3. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
  Adatkezelő és – ha van ilyen – a képviselője a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

  • az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;

  • az adatkezelés céljai

  • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

  • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

  • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;

  • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

  • ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 4. Adatkezelő megkeresés alapján a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást.